Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Wydatki i wkład własny w kredycie technologicznym

Przedsiębiorstwa z sektora MSP starające się o uzyskanie środków z kredytu technologicznego mogą je przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznej. Może być ona technologią w postaci:

  • prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu
    Przedsiębiorstwa z sektora MSP starające się o uzyskanie środków z kredytu technologicznego mogą je przeznaczyć na realizację inwestycji technologicznej

    Autor zdjęcia: Mat Che

    Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług),

  • lub nieopatentowanej wiedzy technicznej (pod warunkiem jednak, że nie jest ona stosowana na świecie przez okres nie dłuższy niż pięć lat).

Kredyt technologiczny nie może zostać jednak przyznany na pozyskanie środka trwałego (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), w którym została wdrożona nowa technologia. Naturalnie jednak ze środków z kredytu technologicznego może być sfinansowany zakup maszyny, czy też urządzenia służącego do wdrożenia nowej technologii, nie natomiast zawierającego w sobie tę technologię. Jest to jeden z najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów podczas ubiegania się o uzyskanie tego kredytu.

Udokumentowanie wkładu własnego

Musimy pamiętać, że pomocą publiczną jest objęta wyłącznie kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego, która jest pozyskiwana przez przedsiębiorcę z banku komercyjnego – jest spłacana ze środków własnych beneficjenta. Udokumentowanie więc źródła udziału własnego zależne jest więc od banku kredytującego i jego oceny zdolności kredytowej, a także finansowej określającej stopień wykonalności danego projektu.
Przedsiębiorca z sektora MSP, za pośrednictwem banku kredytującego, składa do BGK wniosek o przyznanie mu premii technologicznej. Do wniosku takiego należy dołączyć oświadczenie o niefinansowaniu udziału własnego ze wsparcia, które pochodzi ze środków publicznych. Oświadczenie takie złożyć należy pod rygorem odpowiedzialności karnej grożącej za składanie fałszywych zeznań.

Jednocześnie, konieczne jest przedstawienie opinii jednostki naukowej lub centrum naukowo badawczego, która potwierdza innowacyjność danego projektu. Dołączona musi być tu również informacja charakteryzującą inwestycję, zasady jej wdrożenia oraz uzasadnienie, co do wykorzystania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Wpis w kategorii: Kredyty - procedura pozyskiwania

Tagi: , , , ,

Comments are closed.