Kredyty technologiczne

Blog dla przedsiębiorców

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, którego celem jest określenie wizji dalszego rozwoju gminy, bądź też kilku gmin zrzeszonych, w dążeniu do transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem dokumentu tego jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących przyjętą wizję gminy(lub kilku zrzeszonych gmin).

Nadrzędnym celem dla którego opracowuje się plan gospodarki niskoemisyjnej jest dążenie do ograniczenia emisji . W związku z tym opracowując ten dokument, należy jasno i mierzalnie zdefiniować w nim w postaci względnej lub bezwzględnej, cele które doprowadzą do obniżenia tej emisji.

Zadaniem planu gospodarki niskoemisyjnej jest również określenie tego, jak dana gmina zrealizuje wyznaczone sobie cele w tym zakresie. Opisane muszą być więc w tym dokumencie działania planowane (w tym działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie), oraz podanie źródeł ich finansowania i przyjętej metody monitoringu realizacji przyjętych założeń w kolejnych latach.

Plany gospodarki niskoemisyjnej to również realizacja planów związanych z ochroną powietrza i redukcji emisji odprowadzanych do niego zanieczyszczeń. Z tego też względu plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty przez gminę musi być spójny z innymi wieloletnimi planami finansowymi, bowiem brak zgodności tej kwestii spowodować może trudności w realizacji przyjętych założeń.

Właściwe założenia

Podstawą do opracowania wiarygodnego planu gospodarki niskoemisyjnej jest przede wszystkim wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych występujących na obszarze gminy. Inwentaryzacja ta oparta musi zostać na bilansie energetycznym gminy. Muszą zostać w niej ujęte następujące źródła emisji:

  • ośrodki przemysłowe i usługowe,
  • budynki publiczne i mieszkalne,
  • transport,
  • gospodarka odpadami.

Po dokonaniu identyfikacji źródeł emisji należy zaplanować działania, które umożliwią realizuję wyznaczonego celu, czyli redukcję emisji. Podejmowane działania muszą jednak opierać się na już istniejących planach i przyjętych w gminie strategiach.

Dla zaplanowanych działań należy każdorazowo określić i wyznaczyć:

  • mierniki osiąganych celów,
  • źródła finansowania podejmowanych działań,
  • plan wdrażania, monitoringu i weryfikacji przyjętych działań.

Opracowany na tej bazie projekt planu gospodarki niskoemisyjnej powinien zostać poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wpis w kategorii: Szansa na sukces

Tagi: , , , , , , , ,

Comments are closed.